Vad är en auktoriserad revisor?

Revisorer kan delas upp mellan ideella, godkända och auktoriserade. Både Godkänd och Auktoriserad Revisor är s.k. titelskyddat namn.

Skillnaden mellan Godkänd och Auktoriserad är att en auktoriserad revisor har en avlagd revisionsexamen. För att förtydliga för företagarna kommer titeln Godkänd Revisor att med tiden tas bort. Därmed kommer det enbart vara just auktorisering som avgör om revisorn har tillräcklig kompetens eller inte.

Hur blir man auktoriserad revisor?

Vägen till att bli auktoriserad revisor är riktigt lång. Den teoretiska utbildningen sträcker sig över tre år och utöver det tillkommer två år med frivillig inriktning. Dessa två år kan alltså antingen ägnas åt teori eller praktik. Praktiken sträcker sig över tre år och under den tiden ska handledning ske av en revisor som har auktorisering.

Utbildning kan antingen ske i program eller genom att fristående kurser läses separat för att uppnå de krav som finns. Som minst krävs kandidatexamen i företagsekonomi alternativt en utbildning som kan likställas med denna. ’

Efter utbildning är man godkänd att arbeta som revisor. Men för att få kalla sig auktoriserad krävs även att man tagit revisionsexamen.

En till två gånger per år anordnas prov för revisionsexamen och lika ofta anordnas prov för Högre revisionsexamen.

Det betyder att man inte får utge sig för att vara auktoriserad revisor om inte viss utbildning finns samt att auktorisering och regelbunden kontroll genomförs. Tillsynen sker av RN (Statliga Revisionsnämnden)

Uppdrag

En revisor arbetar, efter godkänd utbildning, inom följande områden.

Beskattning – Kunskap om företagsbeskattning samt avgifter så som exempelvis moms och arbetsgivaravgifter.

Företagsekonomi – Kunskap om allt från organisation och ekonomistyrning till finansiering och redovisning. Helt enkelt djupgående kunskap om ekonomin inom små och stora företag.

Handelsrätt – Kunskap om lagstiftning gällande exempelvis konkurs och andra juridiska ärenden. Kunskapen inom juridik är däremot inte alls lika djup som hos en jurist. Inom detta område ryms även kunskap om handelsrätt och förmögenhetsskatt.

Övrigt inom intilliggande ämnen – Kunskap om IT och datorsystem, statistik och annat som kan styra revisorns arbete.

Uppdragen handlar främst om att granska och kontrollera ett företags räkenskaper .  Det handlar oftast om att genomföra revision på bokföringen och bokslutet men kan även vara att upprätta en revisionsberättelse vilket är en sammanställning på ett företags ekonomiska förutsättningar.

Oavsett uppdrag ska alltid revisorer följa ”god revisionssed”. Det betyder att man förväntas följa de lagar och regler som finns som reglerar det arbete som utförs.

När krävs en auktoriserad revisor?

Enligt revisionsplikten krävs det att alla aktiebolag har auktoriserad revisor om två av dessa punkter är uppfyllda:

  • Aktiebolaget har mer än 3 personer anställda
  • Aktiebolaget har en omsättning på minst 3 miljoner
  • Aktiebolaget har en balansomslutning på 1,5 miljoner eller mer.