Revisionsplikt – En historisk återblick

Vi på Revisor Stockholm har tagit en historisk återblick inom vår bransch. År 1895 infördes en lag om att alla aktiebolag var tvungen att ha en revisor. Det var första gången som revisonskrav infördes och därmed första steget till dagens revisorsplikt. Sedan dess har det hänt mycket och vi bjuder här på en tillbakablick över revisorspliktens historia.

Enligt lagen från 1895 var kravet att en ”lämplig person” skulle genomföra revisionen av aktiebolaget. På den tiden var därmed ”ställning” i samhället och lämplighet det som avgjorde.

År 1912 togs så nästa steg. Det var då som Stockholms Handelskammare fick uppdraget att skapa en auktorisering. Detta eftersom efterfrågan på kunniga personer blev mycket stor i början av 1900-talet och genom denna auktorisation skapades en enklare väg att hitta dessa. Det var däremot inte bara denna handelskammare som kunna genomföra auktorisering. I början genomfördes det även av handelskammare i andra delar av landet.

År 1930 kom en ny titel. Då kunde man även bli ”Godkänd granskningsman”. Detta var en lägre nivå av revisor och var främst till för de som arbetade som revisor som Bisyssla.

Idag finns inget krav på att en revisor måste ha utbildning. Vi rekommenderar däremot starkt att enbart Godkänd/Auktoriserad revisorer anlitas då dessa har genomfört tester som visar på dess kompetens.

År 1944 antogs en ny lag gällande revisorsplikten. Kravet var att revisorn skulle vara auktoriserad och att kravet gällde för aktiebolag om aktiekapitalet var över 2 miljoner (vilket då var riktigt mycket pengar) eller om företaget var börsnoterat.

År 1970 ändrades titeln ”Godkänd granskningsman” till ”Godkänd Revisor”. Det var även nu som Kammarkollegiet fick ansvaret för all auktorisering.

Idag är det Revisorsnämnden som genomför auktorisationen av revisorer. Detta genom prov som hålls två gånger per år. Det är även de som kontrollerar att auktoriserade företag följer gällande föreskrifter samt avgör om auktorisering ska förlängas var femte år.

År 1975 ändrades kraven igen. Sedan 1944 hade kravet varit ett aktiekapital på 2 miljoner. Genom stor inflation under denna tid hade allt fler aktiebolag blivit tvungna att anlita revisor. Detta år minskades även summan till 1 miljon kronor.

Företag som inte var i denna storlek hade alltså inget krav på att ha revisor. Orsaken var att man ansåg att det skulle medföra så stor kostnad för de små företagen.  Men samtidigt fanns det stora diskussioner om detta var rätt väg att gå.

De som förordade en hårdare revisionsplikt hänvisade till den ekonomiska brottsligheten som var lättare att genomföra när ingen insyn i företaget fanns. Denna linje vann till slut och mellan 1983 och 1988 implementerades den nya lagen som sa att samtliga aktiebolag var tvungen att ha revisor.

År 2010 togs så det senaste steget i utvecklingen av revisionsplikten. Det började redan år 2006 när Regeringen valde att göra en utredning för att se om ändringar behövde göras och då främst för småföretagen. Det mynnade ut i den lagändring som genomfördes 2010 som gjorde att revisionsplikten för mindre aktiebolag försvann. Utredningens rekommendation var ett förslag där 97% av alla aktiebolag skulle slippa revisionsplikt men de förändringar som till slut genomfördes gjorde att enbart 70% slapp kravet.