why not check here

find out here  

Revisionsnämnden

go to this web-site Revisionsnämnden är en statlig myndighet som har som uppgift att auktorisera revisorer samt se till att revisorerna även behåller kunskapen och agerar enligt god revisionssed.

site link source site Enligt tredje paragrafen i Revisorslagen ska Revisorsnämnden:

  1. Pröva frågor om auktorisation
  2. Genomföra tillsyn över revisorer och revisionsbolag
  3. Driva frågor gällande disciplinära åtgärder i det fall som tillsynen visar felaktigheter.
  4. Normgivning gällande vad som ska gälla som  ”god revisionssed”

Examen

http://moragbrand.com/?ljap=trading-online-opinioni&070=fb En eller två gånger per år erbjuder RN prov för att ta revisorsexamen. Det är detta prov som man måste få godkänt på för att sedan kunna ansökan om att få kalla sig auktoriserad revisor. Om denna ansökan blir godkänd uppför RN personen på revisorsregistret. Så länge inte revisorn missköter sig gäller auktorisationen i fem år. Därefter måste en ny kontroll ske av RN. Bland annat krävs det att personen varit yrkesverksam under dessa år.

Tillsyn av RN

http://maltonmc.co.uk/index.php?format=feed Efter att RN har gett en auktorisering följer de upp att revisorn uppfyller de krav som ställs för att auktorisering ska få behållas. Detta sker då via Löpande kvalitetskontroll, Disciplinärenden, Systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) samt Förhandsbesked.

opzioni binarie poste italiane SUT innebär att RN systematiskt söker upp redovisningsbyråer och sedan kontrollerar deras verksamhet noggrant. Om det skulle visa sig förekomma felaktigheter eller tydliga brister ska RN öppna ett disciplinärende och även utföra åtgärder mot revisionsbyrån.

pop over here Anser RN att byrån ”åsidosatt sina åtaganden” kan de utfärda en varning. Vid de grövre felen kan RN välja att upphäva rätten för revisorn att kalla sig auktoriserad. Detta kan i vissa fall börja gälla omedelbart efter revision från RN.

http://1762.ae/?triceps=%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9&58d=65 Kontroll och eventuell påföljd kan ske både mot enskilda revisorer som revisionsbyråer till sin helhet.

conti demo opzioni binarie Utöver egna stickprov tar de även emot anmälningar mot revisionsbyråer för att pröva dessa. Det vanligaste i detta fall är att anmälningarna kommer från konkursförvaltare, myndigheter eller klienter. De kan även öppna upp ärenden mot enskilda revisionsbyråer om det exempelvis förekommit uppgifter i media som gör att RN kan misstänka att företaget inte skött sig enligt gällande regler.

Disciplinära åtgärder

http://eatoninsurance.com/?pirelo=opzioni-binarie-aiuto&e44=a5 Skulle det visa sig att RN upptäcker att revisionsbyrån ”åsidosatt sina skyldigheter” kan de agera med disciplinära åtgärd. Det kan vara erinran, varning eller till och med upphävning av auktorisationen och registreringen som revisor.

binary option trading legal in canada RN kan även välja att meddela s.k. förhandsbesked i specifika frågor.

Normgivning

mercato delle opzioni binarie Det är RN som har huvudsakliga ansvaret att utvärdera och utveckla de regler som ligger till grund för ”god revisionssed”. Det som främst styr detta är beslut som tas gällande disciplinära åtgärder. I det fall som detta sker publiceras besluten dessPraxissamling. Därmed blir de som prejudikat för framtida ärenden. RN kan även utfärda föreskrifter och ge uttalanden som påverkar de regler som ska följas.

http://parcelsinc.com/robots.txt RN har även samarbete på nordisk nivå, europeisk nivå samt globalt.

Vi hjälper dig att hitta rätt revisor till din verksamhet